SESJA POSTEROWA Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE TEMATYCZNE

 

Kat. tematyczna

I

mikrobiologia ogólna

II

genetyka drobnoustrojów

III

diagnostyka zakażeń

IV

epidemiologia

V

zakażenia szpitalne

VI

związki przeciwdrobnoustrojowe i lekooporność

VII

mykologia

VIII

wirusologia

IX

parazytologia

X

mikrobiom, probiotyki i mikrobologia żywności

XI

mikrobiololgia środowiskowa i mikrobiologia przemysłowa

 

 

Kategoria
tematyczna

Nr posteru

Pierwszy autor streszczenia

Tytuł streszczenia

VI

93

Antolak H

Saponiny Quillaja saponaria zwiększające efektywność dezynfektantów

XI

140

Adamiak J

Wykorzystanie metabolomiki w analizie zjawiska biodeterioracji obiektów budowlanych zasiedlanych przez mikroorganizmy halofilne

I

5

Adamowicz K

Charakterystyka wybranych czynników wirulencji Porphyromonas gulae

III

52

Aptekorz M

Poziom laktoferyny w kale pacjentów z biegunką poantybiotykową

XI

129

Augustyniak A

Stymulacja bakterii środowiskowych z wykorzystaniem nanokompozytów krzemowych i węglowych

IV

60

Bakuła Z

Typowanie genetyczne szczepów Mycobacterium kansasii pochodzących z różnych krajów świata

VI

85

Bakuła Z

Badanie lekowrażliwości Mycobacterium kansasii metodą mikrorocieńczeń i z wykorzystaniem pasków E-test

VI

75

Białecka J

Aktualny obraz lekowrażliwość szczepów Neisseria gonorrhoeaea izolowanych z zakażeń u mężczyzn

I

12

Bieleń J

Wpływ probiotyku zawierającego Lactobacillus salivarius na biofilm mieszany Streptococcus mutans i Candida albicans.

VIII

113

Biernat-Sudolska M

Określenie aktywności przeciwwirusowej wybranych związków z grupy antyoksydantów.

VI

94

Biernat-Sudolska M

Wpływ kwasu liponowego na Ureaplasma urealyticum i Ureaplasma parvum.

II

33

Bodaszewska-Lubaś M

Porównanie systemów ekspresyjnych bakteryjnego i drożdżowego na przykładzie produkcji i oczyszczania roślinnego rekombinowanego białka CDKF-1*

III

37

Bogiel T

Wykorzystanie metod molekularnych w charakterystyce i ocenie podobieństwa genetycznego drobnoustrojów

III

46

Borkowska D

Diagnostyka mykobakterioz, a testy wydzielania interferonu gamma

III

47

Brzezińska S

Analiza molekularna materiałów klinicznych utrwalonych w parafinie jako uzupełnienie diagnostyki mikrobiologicznej gruźlicy

II

25

Brzozowski M

Zakonserwowanie ewolucyjnie genów wirulencji bakterii Pseudomonas aeruginosa

I

3

Buda A

Charakterystyka bakteriofagów bakterii gatunku Pseudomonas aeruginosa.

III

50

Budniak S

Ocena przydatności metody Real-time PCR opartej na wykorzystaniu nukleolitycznych sond typu TaqMan do identyfikacji Bacillus anthracis w materiale biologicznym

XI

133

Budniak S

Izolacja drobnoustrojów Klebsiella pneumoniae oraz Klebsiella oxytoca od inwazyjnych gatunków żółwi w Polsce

I

17

Bukowski M

Rozprzestrzenianie się lekooporności poprzez transfer horyzontalny genów na przykładzie plazmidów pochodzących z odzwierzęcych szczepów Staphyloccocus aureus

VI

78

Chmielewska S

Zmniejszony potencjał wirulentny oraz kodowane plazmidowo mechanizmy oporności na fluorochinolony (PMQR) u szczepów Escherichia coli izolowanych od pacjentów ambulatoryjnych z ZUM

XI

132

Cycoń M

Struktura zespołów bakterii w glebie skażonej erytromycyną i/lub inokulowanej erytromycyno-opornym szczepem Raoultella sp.

VI

79

Daniluk T

Charakterystyka genetyczna szczepów Klebsiella pneumoniae opornych na antybiotyki beta-laktamowe

I

14

Długaszewska J

Wpływ przesączu bakteryjnego na żywotność ludzkich komórek mezotelium otrzewnowego

VI

92

Durajski M

Aktywność antydrobnoustrojowa peptydu penetrującego - magaininy

XI

130

Dzięgielewski W

Integrony oporności bakterii wyizolowanych ze ścieków miejskich

II

28

Erdenebat P

Analiza aktywności promotorów białek szoku cieplnego Lactobacillus w warunkach stresowych z wykorzystaniem genu reporterowego nuc

XI

131

Fiedoruk K

Profile biochemiczne izolatów Escherichia albertii pochodzących od dzikiego ptactwa

IV

61

Flaga J

Ogólnodostępne zabawki dla dzieci jako czynnik transmisji drobnoustrojów chorobotwórczych

X

121

Fyderek K

Wpływ leczenia biologicznego na mikrobiom jelita w chorobie Leśniowskiego-Crohna

VII

100

Garczewska B

Epidemiologia zakażeń grzybiczych chorych na POCHP leczonych w IGICHP w latach 2007-2016

VII

106

Gnat S

Screening aktywności keratynolitycznej bydlęcych szczepów Trichophyton verrucosum

IV

59

Gniadek A

Częstość występowania zakażeń Clostridium difficile u pacjentów hospitalizowanych w latach 2013-2015 w oddziale internistycznym Szpitala Powiatowego w Zawierciu

VI

72

Gołębiewska A

Wrażliwość na leki głównych patogenów odpowiedzialnych za pozaszpitalne zakażenia dróg oddechowych w Polsce

II

26

Góra B

Ocena profilu toksyn szczepów Clostridium perfringens izolowanych z kału pacjentów z ASD (autistic spectrum disorders)

V

66

Górski Ł

Zakażenie wielolekoopornym szczepem Acinetobacter baumannii przeniesionym od dawcy do biorców narządów unaczynionych w okresie potransplantacyjnym

VI

77

Grzebyk M

Badanie antybiotykooporności biofilmu szczepów Staphylococcus epidermidis i Staphylococcus haemolyticus, izolowanych z zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową (VLBW).

II

24

Iwańska A

Wstępna analiza pokrewieństwa genetycznego szczepów P. aeruginosa izolowanych od chorych na mukowiscydozę leczonych w IGiChP

III

38

Janeczek A

Identyfikacja bakterii na poziomie szczepu metodami powierzchniowo wzmocnionej spektroskopii ramanowskiej (SERS)

V

63

Jarynowski A

Odtwarzanie najbardziej prawdopodobnych ścieżek zakażeń w polskich szpitalach na podstawie genotypu i fenotypu patogenów oraz danych epidemiologicznych

III

39

Jarzębowski T

Innowacyjna metoda badania moczu oceniająca ryzyko rozwoju zakażenia- założenia badań pilotażowych

VII

101

Jarzynka S

Częstość wykrywania rozpuszczalnych antygenów Candida spp. i Aspergillus spp. metodami serologicznymi w płynach ustrojowych pacjentów szpitala klinicznego w Warszawie

II

29

Jaworska K

Rola regulatorów OmpR oraz sRNA OmrA w regulacji ekspresji hemR Y. enterocolitica 2/O:9

VII

103

Kantorska K

Analiza wyników posiewów materiałów ze zmian na skórze i paznokciach od pacjentów diagnozowanych w pracowni mikologii IGICHP w latach 2014-2015

III

41

Kasprowicz A

Identyfikacja Lactobacillus spp. kolonizujących drogi rodne zdrowych kobiet z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas

V

67

Kawecki D

Wrażliwość szczepów pałeczek Gram-ujemnych z rodziny Enterobacteriaceae na karbapenemy - izolowanych z próbek materiałów klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych w

III

51

Kędrak-Jabłońska A

Użycie metody Real-time PCR opartej na fluorescencji barwnika SYBR Green I do identyfikacji Bacillus anthracis w materiale biologicznym

XI

134

Kędrak-Jabłońska A

Izolacja i identyfikacja Pasteurella multocida wyosobnionych od żubrów w Polsce

II

36

Kiryszewska A

Ekspresja mRNA katelicydyny LL-37 w komórkach nabłonka oskrzeli zakażonych Mycoplasma pneumoniae

III

53

Klesiewicz K

Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR

IX

114

Kłyś A

Ocena występowania zachorowań na malarię w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie w latach 2008 - 2016.

IX

115

Kochan P

Nowe spojrzenie na podział Trichomonas vaginalis

II

19

Kosecka-Strojek M

Opracowanie i optymalizacja referencyjnej bazy danych dla nowej metody molekularnej do identyfikacji bakterii z rodzaju Staphylococcus

II

31

Kościelniak D

Analiza porównawcza efektywności edycji mRNA zależnej od poślizgu transkrypcji bakteryjnej i bakteriofagowej polimerazy RNA

X

120

Kowalska-Duplaga K

Zmiana mikrobiomu jelitowego u dzieci z chorobą Leśniowskiego i Crohna pozostających na wyłącznym leczeniu żywieniowy

III

48

Kozińska M

Wykrywanie laboratoryjnych kontaminacji krzyżowych w oparciu o metody genotypowania prątków gruźlicy

VII

108

Koziróg A

Zmiany w grzybni Aspergillus niger po działaniu N,N-bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy

VI

95

Krause K

Wpływ naturalnie występujących izotiocyjanianów na Vibrio cholerae

VI

96

Krause K

Mechanizm antybakteryjnego działania pochodnych glukozynolanów przeciw V. cholerae

I

4

Krawczyk B

Escherichia coli jako czynnik etiologiczny przewlekłego zapalenia zatok - charakterystyka pod względem czynników wirulencji i przynależności do grupy filogenetycznej

II

22

Krawczyk B

Wpływ leków immunosupresyjnych na ekspresję genu fimA dla szczepów Klebsiella pneumoniae izolowanych z dróg moczowych pacjentów po przeszczepie nerki

VII

105

Krzyściak P

Aktywność enzymatyczna pleśni izolowanych z przypadków grzybic paznokci

I

1

Lasek R

Co czyni z bakterii oportunistycznego patogena? Przypadek szczepu Paracoccus yeei CCUG 32053

III

40

Laskowska M

Diagnostyka zakażeń Actinomyces w stomatologii z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas typu MALDI-TOF

VI

89

Laudy A

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa nowych indolowych pochodnych 2H-pirydo[1,2-c]pirymidyno-1,3-dionu

VI

87

Leszczyńska K

Przeciwbakteryjna aktywność nowych, chiralnych czwartorzędowych, N-spiro soli amoniowych

VI

88

Leszczyńska U

Wpływ subinhibicyjnych stężeń alfa-aminopochodnych penicylin półsyntetycznych na adhezję paciorkowców

II

20

Liczbiński P

Podział i różnorodność systemu CRISPR/Cas

XI

137

Lisowska K

Badanie efektu terapeutycznego preparatów stosowanych w leczeniu mastitis u bydła oraz analiza genetyczna i fenotypowa szczepów S. aureus

V

68

Machulska M

Molekularna analiza pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy NDM w Polsce: sytuacja epidemiologiczna w latach 2015-2016.

I

9

Machul-Żwirbla A

Czynniki regulujące tworzenie biofilmu bakterii z rodzaju Staphylococcus u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego.

X

125

Majkowska A

Wpływ fermentacji mlekowej na zawartość biologicznie czynnego izomeru witaminy B8 w fermentowanych mąkach gryczanych

X

126

Majkowska A

Wpływ rodzaju mąki gryczanej na wzrost i aktywność kwaszącą wybranych gatunków bakterii kwasu mlekowego

II

35

Mądry A

Rola operonu saoABC gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) w odpowiedzi na warunki stresowe, przeżywalności wewnątrzkomórkowej oraz powstawaniu komórek typu persister

VI

97

Mertas A

Przeciwdrobnoustrojowe własności zielonego propolisu Brazylijskiego przydatne w aspekcie poprawy higieny jamy ustnej

VIII

112

Michalak A

Ocena wpływu toksyn bakteryjnych (LPS, SEA) oraz wirusa HPIV 3 na uwalnianie Katelicydyny LL-37 przez limfocyty krwi obwodowej człowieka

VI

80

Mikołajczyk D

Występowanie genów odpowiedzialnych za tworzenie biofilmu u szczepów Pseudomonas aeruginosa oraz ich korelacja z występowaniem oporności na powszechnie stosowane antybiotyki

I

6

Mikucka A

Właściwości biologiczne szczepów Corynebacterium tuberculostearicum

II

32

Milewska K

Wpływ czynników odpowiedzi ścisłej na regulację transkrypcji promotorów tRNA

II

34

Możejko-Ciesielska J

Zmiany w proteomie Pseudomonas putida KT2440 podczas syntezy polihydroksykwasów

VI

90

Mrowiec P

Ocena działania przeciwbakteryjnego nanocząstek srebra oraz ich połączeń z antybiotykami

VI

83

Napiórkowska A

Analiza oporności na pirazynamid wśród prątków z rodziny Beijing

I

15

Natkaniec J

Gronkowiec złocisty jako etiologiczny czynnik zakażeń skóry

VI

82

Nowak P

Ocena występowania wybranych determinant oporności w grupie wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii

XI

135

Nowakiewicz A

Krajowe gatunki nietoperzy jako rezerwuar wielolekoopornych szczepów E. coli i Enterococcus spp.- analiza i ocena skali zjawiska

II

21

Ochońska D

MLST oraz spa typowanie metycylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus, gospodarzy bakteriofagów

I

16

Ograczyk E

Porównanie wybranych parametrów immunologicznych u myszy C57BL/6 i C3H, immunizowanych BCG i rekombinowanym szczepem rBCGmIL-18, immunokompetentnych i poddanych immunosupresji

X

127

Pacesz A

Produkcja preparatów synbiotycznych dla zwierząt monogastrycznych

V

64

Petroniec V

Analiza mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych oddziałów szpitalnych w IGiChP w latach 2010-2014

IX

116

Pietrzyk A

Zarażenia Giardia lamblia, Cryptosporidium parvum i Blastocystis hominis u dzieci.

VI

86

Piktel E

Przeciwzapalne działanie peptydu PBP10 stanowiącego sekwencję gelsoliny wiążącą PIP2

I

11

Pilarczyk-Żurek M

Rola bakterii Escherichia coli jako chelatorów jonów żelaza w środowisku stanu zapalnego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

I

7

Piotrowska A

Charakterystyka immunoreaktywnych peptydów czynnika elongacji Tu Streptococcus agalactiae rozpoznawanych przez przeciwciała krwi pępowinowej.

I

8

Piotrowska A

Zastosowanie metody PEPSCAN do mapowania epitopów immunogennych białek Streptococcus agalactiae na przykładzie czynnika elongacji Tu.

X

123

Piotrowska A

Zastosowanie sekwencjonowania metodą Sangera w identyfikacji gatunkowej najważniejszych elementów mikrobiomu.

I

2

Pobiega M

Mechanizmy obrony bakterii przed bakteriofagami

V

65

Pruss A

Opis ogniska epidemicznego wywołanego przez Klebsiella pneumoniae ESBL(+) na oddziale neonatologicznym w SPSK 1 w Szczecinie

X

128

Pyz-Łukasik R

Zanieczyszczenie bakteryjne mięśni amura białego i jesiotra syberyjskiego

III

54

Rastawicki W

Ocena częstości występowania przeciwciał dla werotoksycznych pałeczek Escherichia coli u osób z wybranych grup populacji polskiej*

XI

139

Ratajczak M

Ocena lekowrażliwości szczepów Pseudomonas aeruginosa izolowanych ze środowiska produkcji farmaceutycznej

III

55

Romanik M

Zgodność oceny diagnozowania waginozy bakteryjnej według kryteriów Hay-Ison`a, Spiegel`a i Nugent`a między diagnostą laboratoryjnym a studentami

VI

98

Różańska A

Przeciwdrobnoustrojowe działanie wybranych stopów miedzi wobec bakterii z rodzaju Acinetobacter

VI

99

Różańska A

Mechaniczne mikroobróbka powierzchni stopów miedzi a skuteczność ich przeciwdrobnoustrojowego działania

XI

136

Rybak B

Wykrywanie beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum substratowym wśród bakterii Escherichia coli izolowanych z odchodów ptasich.

X

117

Salamon D

Charakterystyka mykobiomu jelita grubego u pacjentów z cukrzycą przy użyciu techniki sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

III

42

Seliga D

Wykorzystanie metody spektometrii masowej do typowania szczepów na podstawie opracowania ogniska epidemicznego VRE

III

43

Sękowska A

Ocena przydatności testu eazyplex SuperBug CRE w wykrywaniu mechanizmów oporności u pałeczek Gram-ujemnych

V

69

Skiba-Kurek I

Analiza występowania genu pompy effluksowej msra wśród wielolekopornych szczepów z gatunku Staphylococcus epidermidis

IV

56

Skoczyńska A

KOROUN - 20 lat działalności

VII

107

Skóra M

Aktywność przeciwgrzybicza in vitro amorolfiny w stosunku do Scopulariopsis brevicaulis

II

27

Słoczyńska A

Wykrywanie genów kodujących karbapenemazy typu OXA u szczepów klinicznych Acinetobacter baumannii

III

44

Sroka-Oleksiak A

Nested PCR real time- alternatywne narzędzie w detekcji Borrelia burgdorferi

X

118

Sroka-Oleksiak A

Badanie mikrobioty dwunastniczej pacjentów z otyłością i z cukrzycą typu 2 (T2DM) z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

X

119

Sroka-Oleksiak A

Mikroflora pochwy w czasie ciąży - czy coś się zmienia?

IV

57

Stefaniuk E

20 lat doświadczeń Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności w Diagnostyce Mikrobiologicznej - Programu POLMICRO

VI

73

Stefańska J

Lekowrażliwość i poziom tworzenia biofilmu przez kliniczne szczepy Staphylococcus izolowane od osób z chorobami hemetologicznymi

VI

91

Stępień K

Ocena aktywności kompleksów pochodnych tiomocznika z miedzią wobec Staphylococcus aureus i Staphylococcus epidermidis

VIII

109

Stopnicka K

Koronawirusy SARS-CoV i MERS-CoV współczesne zagrożenie epidemiologiczne

I

13

Stralova H

Identyfikacja substratów tiolowej oksydoreduktazy Helicobacter pylori - białka HP0231

VII

102

Swoboda-Kopeć E

Charakterystyka grzybów drożdżopodobnych z kompleksu Candida parapsilosis

VII

104

Swoboda-Kopeć E

Aspergillus fumigatus jako czynnik etiologiczny owrzodzenia rogówki

VIII

111

Szostek S

Miejsca przerwania sekwencji genów E1 i E2 papillomawirusa typu 16 u kobiet ze śródnabłonkową neoplazją (LSIL) i rakiem szyjki macicy

VI

81

Talaga-Ćwiertnia K

Aktywność lipolityczna wankomycynoopornych izolatów Enterococcus faecium

I

10

Torzewska A

Synergistyczne oddziaływanie Proteus mirabilis i Escherichia coli w powstawaniu infekcyjnych kamieni moczowych

V

71

Urbanowicz P

Pierwsza identyfikacja Pseudomonas aeruginosa NDM w Polsce.

VI

74

Walter de Walthoffen S

Lekowrażliwość szczepów klinicznych Neisseria gonorrhoeae na azytromycynę izolowanych w latach 2013-2014

III

49

Wawrocki S

Interleukina 18 (IL-18) oraz wiążące ją białko (IL-18BP) w odpowiedzi odpornościowej na prątki Mycobacterium tuberculosis

II

30

Wilkowska K

Niski poziom produkcji białek systemu restrykcyjno-modyfikacyjnego EcoRI jest najefektywniejszy w restrykcji inwazyjnego DNA

II

23

Wołkowicz T

Analiza hipotetycznego proteomu nietoksynotwórczych szczepów Corynebacterium diphtheriae

VI

76

Wołkowicz T

Oporność klinicznych izolatów pałeczek Campylobacter jejuni izolowanych w latach 2007- 2015

IV

62

Woźniak-Kosek A

Czynniki wpływające na decyzję dotyczącą szczepień przeciw grypie wśród studentów Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

X

122

Wójcik K

Identyfikacja microbiota w organizmie szczurów o optymistycznej lub pesymistycznej tendencyjności poznawczej

IV

58

Wróbel I

Inwazyjna choroba pneumokokowa u osób powyżej 65 r.ż. w Polsce w roku 2016

III

45

Zabost A

Nowość w molekularnej diagnostyce prątków atypowych - test genotype NTM-DR

VI

84

Zabost A

Korelacja pomiędzy typem acetyleacji a występowaniem niepożądanych objawów u chorych na gruźlicę leczonych izoniazydem?

V

70

Zając O

Występowanie systemów pomp aktywnie usuwających antybiotyki u klinicznych izolatów Stenotrophomonas maltophilia.

VIII

110

Zawilińska B

Współzakażenia herpeswirusami po allogenicznym przeszczepieniu komórek hematopoetycznych (allo-HSCT)

X

124

Zawistowska-Rojek A

Produkty probiotyczne - jogurty czy suplementy diety?

XI

138

Ziembińska-Buczyńska A

Bakterie Anammox - wyjątkowe ogniwo procesu przemian azotu w środowisku naturalnym i technologicznym

I

18

Ziomber A

Zmiany w ilościowym i jakościowym składzie mikrobioty jelitowej u szczurów otyłych po przezczaszkowej stymulacji prądem stałym

ADDENDA

A

141

Biernasiuk A.

Aktywność chlorheksydyny w stosunku do Candida albicans izolowanych z błon śluzowych jamy ustnej

A

142

Grzegorczyk A.

Profil lekowrażliwości szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od dzieci z początkową astmą

A

143

Kosikowska U.

Tworzenie biofilmu na cewnikach medycznych przez kliniczne izolaty Haemophilus parainfluenzae

A

144

Kosikowska U.

Fenotypowa ocena lekooporności izolatów Haemophilus parainfluenzae wyosobnionych z mikrobioty oddechowej w oparciu o rekomendacje EUCAST

A

145

Mendrycka M.

Choroby skóry a częstość stosowania antybiotyków i leków sterydowych – badania ankietowe

A

146

Mendrycka M.

Wstępna ocena aktywności przeciwbakteryjnej emulsji zawierających olejki roślinne, nanosrebro koloidalne i hydrolizat kolagenu wobec bakterii izolowanych ze skóry